top of page

Algemene voorwaarden voor dienstverlening door De Munck Coaching 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De Munck Coaching : de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid De Munck Coaching , gevestigd te Haarlem;

b. opdrachtgever : iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die De Munck Coaching opdracht verleent diensten op het gebied van loopbaanbegeleiding, -advisering en outplacement te verrichten;

c. opdracht : de opdracht (of het verzoek) van de opdrachtgever aan De Munck Coaching om diensten op het gebied van loopbaanbegeleiding, -advisering en/of outplacement te verrichten;

d. overeenkomst : iedere overeenkomst die tussen De Munck Coaching en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, waarbij De Munck Coaching zich jegens de opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden te verrichten. In de desbetreffende overeenkomst kunnen tevens specifieke voorwaarden worden overeengekomen;

e. dienstverlening : diensten op het gebied van loopbaanbegeleiding, -advisering en outplacement;

f. kandidaat : een (door de opdrachtgever aangewezen) medewerker die in aanmerking komt voor begeleiding door De Munck Coaching en zich bereid heeft getoond tot deelname;

g. offerte : Aanbod van De Munck Coaching voor dienstverlening ten behoeve van een kandidaat en/of opdrachtgever.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met

De Munck Coaching met betrekking tot het verrichten van diensten op het gebied van loopbaanbegeleiding, re-integratie, loopbaanadvisering en outplacement.

2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

1. De aard en de omvang van de dienstverlening door De Munck Coaching worden bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden.

2. De overeenkomst komt tot stand op het tijdstip waarop De Munck Coaching de door de opdrachtgever ondertekende offerte retour heeft ontvangen en de kandidaat met de uitvoering van de overeenkomst heeft ingestemd.

3. De Munck Coaching is gehouden offertes gedurende een periode van tenminste dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van het verzenden van de offerte, gestand te doen, tenzij in de offerte anders is vermeld.

4. Alle door De Munck Coaching in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief het BTW-tarief, tenzij anders is vermeld.

5. Wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen van de offerte gelden slechts indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. De Munck Coaching garandeert dat zij alle haar ten dienste staande middelen optimaal zal inzetten bij de begeleiding en advisering van de kandidaat. Bij het uitvoeren van de overeenkomst heeft De Munck Coaching een  Inspanningsverplichting.

2. Indien zich - in aanvulling op of in afwijking van de informatie die door de opdrachtgever en/of de kandidaat verschaft is – tijdens de looptijd van de overeenkomst nieuwe omstandigheden voordoen, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering van de overeenkomst, kan De Munck Coaching de begeleiding beperken, tot een nader te bepalen tijdstip opschorten, dan wel beëindigen.

3. De Munck Coaching heeft steeds het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever heeft voldaan aan zijn verplichting om tijdig de benodigde gegevens en informatie te verstrekken voor zover dit voor De Munck Coaching nodig is om de overeenkomst naar behoren te vervullen en te voltooien.

 

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst eindigt op het tijdstip waarop

a. de cliënt een passend aanbod voor een nieuwe functie heeft geaccepteerd,

b. dan wel als zelfstandig ondernemer is gestart,

c. dan wel als de doelstelling geformuleerd in de overeenkomst is gerealiseerd,

2. De overeenkomst eindigt in ieder geval twaalf maanden na de totstandkoming, onder aftrek van eventuele periodes van opschorting. In onderling overleg kunnen partijen overeenkomen om onder bepaalde voorwaarden de overeenkomst te verlengen.

3. De overeenkomst eindigt door opzegging, zoals bepaald in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

4. De overeenkomst eindigt indien naar het oordeel van De Munck Coaching door overmacht volbrenging van de opdracht onmogelijk is geworden.

5. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van de opdrachtgever, zal de overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden, tenzij De Munck Coaching binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de overeenkomst te verlangen.

6. Bij verzuim van de opdrachtgever of in één van de in artikel 5, lid 5 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van De Munck Coaching onmiddellijk en volledig opeisbaar en is De Munck Coaching bevoegd tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding.

 

Artikel 6 Herleving van de overeenkomst

Indien de nieuwe werkgever de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd van de kandidaat beëindigd zal – indien opdrachtgever dit wenst – De Munck Coaching de dienstverlening hervatten en voortzetten op basis van de oorspronkelijke overeenkomst.

 

Artikel 7 Opzegging van de overeenkomst

1. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst gedurende de looptijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

2. Indien een kandidaat het begeleidingsproces obstrueert, zoals het bij herhaling niet opvolgen van adviezen, niet nakomen van afspraken en gedurende lange tijd geen inzet of motivatie tonen, heeft De Munck Coaching het recht de overeenkomst te verbreken, na de opdrachtgever hierover geïnformeerd te hebben zover de kandidaat nog werkzaam is bij opdrachtgever en na de kandidaat hiervoor schriftelijk te hebben gewaarschuwd.

3. Bij tussentijdse beëindiging is de opdrachtgever in ieder geval aan De Munck Coaching verschuldigd: 100% van de kosten van het uitgevoerde deel van de opdracht met een minimum gelijk aan de eerste en eventueel tweede termijnbetaling vermeerderd met en opslag van 30% berekend over de kosten van het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

 

Artikel 8 Kosten en betaling

1. Betaling door opdrachtgever dient in geen geval later te geschieden dan veertien dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn zijn wij gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

2. Bij niet tijdige betaling is De Munck Coaching bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, waarbij de betalingsverplichting van de opdrachtgever blijft bestaan. Alle kosten van invordering, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 9 Geheimhouding

1. De Munck Coaching is gehouden de persoonsgegevens van de kandidaat strikt vertrouwelijk te behandelen.

2. De Munck Coaching is niet gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval De Munck Coaching voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3. Uitsluitend met toestemming van de kandidaat kan informatie worden verstrekt aan derden.

 

Artikel 10 Registratie persoonsgegevens

1. De Munck Coaching is gehouden wettelijke regelgeving ter zake van registratie van persoonsgegevens, zoals neergelegd in de Wet Persoonsregistraties na te leven en de daarin gestelde eisen en regelingen op te volgen.

2. Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd, zodra hun aanwezigheid daarin niet langer noodzakelijk is voor het doel van de registratie. Verwijdering geschiedt uiterlijk twee jaren nadat de in de vorige zin bedoelde omstandigheid zich heeft voorgedaan.

3. Verwijderde persoonsgegevens worden vernietigd, tenzij hun bewaring vereist is krachtens enig wettelijk voorschrift. In dat geval worden zij in een afzonderlijke registratie met een aangepaste doelstelling bewaard, voor de duur dat bewaring vereist is.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. De Munck Coaching is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een aan De Munck Coaching duidelijk toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen tot een maximum van het financiële belang van de betreffende overeenkomst. Voor het overige sluit De Munck Coaching iedere aansprakelijkheid uit.

 

Artikel 12 Auteursrechten

1. De auteursrechten met betrekking tot schriftelijke rapportages, adviezen, offertes, loopbaanprogramma’s. methodes of andere al niet schriftelijke uitingen van De Munck Coaching, rusten uitsluitend bij De Munck Coaching, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met De Munck Coaching wordt overeengekomen.

2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Munck Coaching is de kandidaat en/of opdrachtgever niet gerechtigd de in lid 1 vermelde informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of van ander gebruik dan waarvoor zij werd verkregen.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en De Munck Coaching en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.

.

bottom of page